Vizitoni BE

Që ta njihni më mirë

KONTAKT

Youth Initiative for Human Rights - Kosovo
Rr. Gustav Meyer 6, kati II-të
10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: 038 248 509
E-mail: traveltoeurope@yihr.org
Web: www.travellingtoeurope.net dhe www.yihr.org